EU AmbassadörerNyheterPEPP

Jordbruket inom EU

 

Världens livsmedelsproduktion måste öka och dubblas till år 2050 för att försörja den växande befolkningen. Jordbruket måste också hantera klimateffekterna på den biologiska mångfalden, marken och vattnet och tillgodose efterfrågan på den globala marknaden.  

Jordbrukspolitiken inom EU har förändrats många gånger de senaste årtiondena för att hjälpa bönderna att klara utmaningarna och ta hänsyn till nya attityder och förväntningar. Politiken omfattar bland annat livsmedelskvalitet, spårbarhet, handel och åtgärder för att främja våra jordbruksprodukter. EU ger bönderna ekonomiskt stöd, uppmuntrar till hållbara och miljövänliga metoder och arbetar för en levande landsbygd.  

EU:s olika institutioner bidrar tillsammans till att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera politiken. Nationella och lokala myndigheter genomför EU-lagstiftningen. Medlemsländerna får pengar från EU-budgeten enligt regler som bestäms på EU-nivå. 

Jordbruket och livsmedelsindustrin står för över 44 miljoner jobb i EU och enbart jordbruket sysselsätter 20 miljoner människor.  

Emil Holappa

Källa

Jordbruk | Europeiska Unionen (europa.eu)