EU Ambassadörer

Visste du att…

Efter valet till Europaparlamentet hösten 2019 har Europeiska Unionen antagit nya strategier, politiska mål och konkreta initiativ för åren 2019-2024.

Prioriteringarna är

En europeisk grön givSträva efter att bli världens första klimatneutrala kontinent

  • En färdplan med åtgärder för att att främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att ställa om till en ren cirkulär ekonomi
  • Återställa förlorad biologiska mångfalt och minska föroreningarna

För att lyckas med detta behövs det göras investeringar som ska finansieras och en garanterad rättvis omställning för alla.EU:s strävan är att bli klimatneutralt till år 2050. För att nå det målet har kommissionen föreslagit en europeisk klimatlag som gör det politiska åtagandet till en rättslig skyldighet och stimulerar till investeringar.

För att detta ska kunna bli möjligt krävs åtgärder som att 

  • genom att investera i ny och miljövänlig teknik
  • stödja innovativ industri
  • privata offentliga transporter som är renare, billigare och hälsosammare
  • fasa ut de fossila bränslena i energisektorn
  • energieffektivare byggnader
  • samarbeta med internationella partners för att förbättra globala miljöstandarder Ett ekonomiskt  och tekniskt stöd kommer EU att bidra med till de människor, företag och regioner som påverkas mest av omställningen till en grön ekonomi (minst 100 miljarder euro under 2021-2027) 

En ekonomi för människorarbeta för social rättvisa och välfärd

En bra ekonomi hjälper människor och företag att utvecklas i EU och tack vare EU:s unika och sociala marknadsekonomi kan ekonomierna växa och fattigdom och ojämlikhet minska. Genom att EU står på en stabil grund kan ekonomin fullt ut tillgodose EU-invånarnas behov. Det små och medelstora företagen är ryggraden i EU:s ekonomi och därför är det viktigt att stärka dem. Väsentligt är också att fullborda kapitalmarknadsunionen och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Ett EU rustat för den digitala tidsåldernge människor mer inflytande med en ny generation teknik.

Våra liv förändras av den digitala tekniken därför ska EU:s strategi se till att den digitala omställningen fungerar för alla människor och företag samtidigt som det bidrar till ett klimatneutralt EU vid 2050. Strategier för artificiell intelligens (AI) och data ska uppmuntra företag att arbeta med och utveckla teknik och samtidigt vinna allmänhetens förtroende. Tillförlitlig artificiell intelligens (AI) kan ge många fördelar, bland annat bättre vård, säkrare och renare transporter, effektivare tillverkning och billigare och mer hållbar energi. 

Främjandet av vår europeiska livsstil skydda våra medborgare och våra värden

För att skydda sina invånare står EU upp för rättvisa och EU:s grundläggande värden. Hot mot rättsstatsprincipen är en utmaning för den rättsliga, politiska och ekonomiska grunden för unionen. En omfattande europeisk rättsstats mekanism ska inrättas av kommissionen och rapportera varje år om läget för rättsstatsprincipen i EU. En nystart är viktig i migrationsfrågan, det sker genom välbevakade gränser, en modernisering av EU:s asylsystem och samarbete med EU:s partnerländer.

Ett starkare Europa i världenstärka vårt ansvarsfulla globala ledarskap

EU blir mer attraktivt för företagen om man har en stark, öppen och rättvis handelsagenda. Det stärker EU:s roll som världsledare samtidigt som EU säkerställer de högsta standarderna för klimat-miljö och arbetsskydd. Det innebär även att EU ska arbeta sida vid sida med våra grann- och partnerländer, införa en långtgående strategi för Afrika och bekräfta de europeiska perspektivet för länderna på västra Balkan. Kommissionen ska sträva efter en samordnad strategi i utrikespolitiska frågor – från utvecklingsbistånd till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – som ska garantera en starkare och mer enig röst för EU i världen.  

En ny satsning på demokrati i Europavårda, skydda och stärka vår demokrati

EU-valet 2019 visar genom det rekordhöga deltagandet att den europeiska demokratin är levande. EU:s invånare måste få en starkare roll i beslutsprocessen och en aktivare roll i besluten om unionens prioriteringar. En konferens om EU:s framtid ska ge dem möjlighet att framföra vad invånarna tycker är viktigt för EU. För att skydda demokratin från yttre inblandning är en delad strategi och gemensamma standarder nödvändiga för att ta itu med frågor om desinformation och hatbudskap på nätet.

Kommissionen kommer att stärka samarbetet med Europaparlamentet – folkets röst – genom att se till att det i det involveras i alla etapper av internationella förhandlingar. Genom hela lagstiftningsprocessen ska också transparens och integritet garanteras.

Källa: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_sv , hämtad 2020-05-08